Medycyna Naturalna – Sklep Abby

Polityka Ochrony Prywatności i świadczenia usług drogą elektroniczną

Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Katarzyna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ABBY Katarzyna Pawłowska z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 PABIANICE w formie sklepu internetowego www.medycynanaturalna.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności system sklepu internetowego: www.medycynanaturalna.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, sprawując stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w serwisie www.medycynanaturalna.pl jest ABBY - Katarzyna Pawłowska adres: Armii Krajowej 2 95-200 PABIANICE
  NIP: 8311153359
  REGON: 100608112
  tel. 505 511 300
  email:sklep@medycynanaturalna.pl

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu oraz portalu www.medycynanaturalna.pl i realizacją umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego

 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu poprawności funkcjonowania sklepu internetowego www.medycynanaturalna.pl oraz dostępu do wszystkich treści i funkcji zawartej na stronie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 i 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże podanie danych wymienionych w formularzu sprzedaży jest konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży.

 6. Klienci mają możliwość obserwowania oferty sklepu bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestrowania wykorzystuje się do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepie internetowym www.medycynanaturalna.pl oraz do pozostałych czynności związanych z wykonywaniem umów sprzedaży. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, mogą być wykorzystywane w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji o produktach i usługach oferowanych przez ABBY - Katarzyna Pawłowska adres: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 Pabianice. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 10. W przypadku powzięcia przez administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Przelewy24 za towary nabyte w Sklepie www.medycynanaturalna.pl, są przekazywane spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198 Poznań, ul. Pastelowa 82),wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP:779-236-98-875, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro S.A. oraz następuje:
  a.) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro S.A. płatności serwisu Przelewy24 za nabyte na stronie Sklepu produkty,
  b.) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 12. Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ww. ustawie - pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 13. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody .

 14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych tylko w sytuacji wskazanej przez przepisy prawa, a w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec administratora lub też naruszył regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.medycynanaturalna.pl a zachowanie ww. danych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności klienta

 15. Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 16. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja w programie lojalnościowym oraz Zamówienie bez rejestracji.

 2. Klienci mają możliwość zakupu dokonując Rejestracji przystępując w ten sposób do Programu Lojalnościowego (opis Programu znajduje się w zakładce "kupuj taniej"). Świadczenie usług w ramach Program Lojalnościowego ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Programu Lojalnościowego, w każdym czasie poprzez usunięcie konta użytkownika.

 3. W celu dokonania Rejestracji w Programie Lojalnościowym należy wypełnić formularz poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, email i hasło jako dane obowiązkowe do rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem.

 4. Rejestrując się w sklepie klient wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera.

 5. Zamówienie można złożyć także bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza przy składaniu zamówienia wskazując dane wymienione w pkt. 3 powyżej z wyjątkiem hasła.

 6. Usługa Zamówienia bez rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Dane osobowe udostępnione w podczas usługi Zamówienia bez rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 7. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA

 8. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 9. Sklep stosuje pliki "cookies". Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Sklepu.

 10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich.

© 2008 - 2024 MedycynaNaturalna.pl • CMS SKLEP by KESS

do góry